Campus Uniqueness. | Site Map | Facebook | Twitter | Thai | English
   ๓๐ กค. ๕๖ : ศว.คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณพระราชทาน

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี ร่วมกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินโครงการ "จูงมือน้องน้อยบนดอยสูง" ด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมและส่งนิสิตจำนวน 153 คน เข้าร่วมเป็นทีมอาสาสมัคร จำนวน 19 ทีม จากทีมงานทั่วประเทศทั้งสิ้น 66 ทีม ร่วมทำกิจกรรมพัฒนา สังคม ประชาชน และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกการบัญชี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม - 4 เมษายน 2555 โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พิจารณาคัดเลือกทีมนิสิตที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ผลปรากฏว่า ทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลที่ 1-3 ดังนี้

   รางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีม KU พัฒนาอาสา ประกอบด้วย นายศราวุธ อุ่นกรุน นางสาวสุธิษา สุริยนต์ นางสาวฉัตรทิพย์ ฟักอินทร์ นางสาววรินยุพา ป้อมหิน นางสาวพรทิวา ว่องไว นางสาวเฟื่องฟ้า ศิริบุตรวงศ์ นางสาวพิไลวรรณ กุมพิโร นางสาวศิริวรรณ แก้วดวงดี นางสาวปรียานุช จันทร์หอม นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และนายสุวิทย์ สองพาลี นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
   รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีมละเบ๋อ ประกอบด้วย นางสาวบุหลัน ไร่ประชา นางสาวระติกร จำปาอ่อน นางสาวธนาภรณ์ เสาว์มนตรี นางสาวปรียานุข โคตรธรรม นางสาวฑิฆัมพร กงสีมา นางสาวสุพัตรา ชัยมะโย นางสาววรัญญา ไชยฮ้อย และ นางสาวดนุชา กาญบุตร นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
   รางวัลที่ 3 ได้แก่ ทีมมดตะนอยบนดอยสูง ประกอบด้วย นางสาวตะวันฉาย การุญ นางสาวกุลนิษฐ์ ธรรมวงศ์ นางสาวจิราพร จารัตน์ นางสาวจุฑามาศ บุญสุนีย์ นางสาวขวัญหทัย ใจสมุทร นางสาวจีราพร ผาละพัง นางสาวอรุณ ประเทพา และนายฤทธิรงค์ แก้ววิหาร นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

   ทั้งนี้ ทีมที่ชนะเลิศการประกวดเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน "15 ปี แห่งการสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
   ราชกุมารี" ซึ่ง จัดโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


   ไปที่หน้ารวมข่าวเด่น

@Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus credit : KU.CSC Web Services Project.