Campus Uniqueness. | Site Map | Facebook | Twitter | Thai | English
      ๒๔ ม.ค. ๕๖ : นิสิตสาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัล "ขวัญใจไทยพาณิชย์"

      ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ในการเข้ารับรางวัล "ขวัญใจไทยพาณิชย์" จากการเข้าร่วมแข่งขันในโครงการกล้าใหม่ ใผ่รู้ ปี ที่ 7 ซึ่งจัดโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ (เว็บไซต์โครงการ http://www.scbchallenge.com/home/)  ในการเข้าร่วมโครงการนี้ ทีมจาก สาขาวิชาการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ได้เข้าร่วมแข่งขันใน ทีมชื่อ "มหัศจรรย์สีสันขี้ควาย" ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการนำภูมิัปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการย้อมสีผ้าด้วยมูลควาย มาประยุกต์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และกลุ่มอาชีพ


      ไปที่หน้ารวมข่าวเด่น

@Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus credit : KU.CSC Web Services Project.